[sc name=”Blue Title” title=”Lesson 4.1 Intro to The Marines’ Hymn” ][sc name=”Vimeo Embed” vimeoid=”199251985″ ] [sc name=”Blue Title” title=”Lesson 4.2 Dancing on the Keys” ][sc name=”Vimeo Embed” vimeoid=”199731462″ ] [sc name=”Blue Title” title=”Lesson 4.3 3rd Finger Cross Over” ][sc name=”Vimeo Embed” vimeoid=”199731677″ ] [sc name=”Blue Title” title=”Lesson 4.4 Repeated Patterns” ][sc name=”Vimeo Embed” vimeoid=”199254196″ ] [sc name=”Blue Title” title=”Lesson 4.5 Turning a Page” ][sc name=”Vimeo Embed” vimeoid=”199732159″ ] [sc name=”Blue Title” title=”Lesson 4.6 Preparing the Marine’s Hymn” ][sc name=”Vimeo Embed” vimeoid=”199253658″ ] [sc name=”Blue Title” title=”Lesson 4.7 The Marines’ Hymn” ][sc name=”Vimeo Embed” vimeoid=”199731133″ ] [sc name=”Blue Title” title=”Lesson 4.8 HomePlay” ][sc name=”Vimeo Embed” vimeoid=”199255314″ ]